รับทำ Feasibility Study

ศึกษาความเป็นไปได้การลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งบ้านจัดสรร คอนโด อพาร์ทเม้นท์ โรงแรม ที่ดินแบ่งขาย และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ช่วยคุณวิเคราะห์ศักยภาพที่ดินเพื่อให้ใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างสูงสุด

Feasibility Study คืออะไร

การทำ Feasibility Study  คือการศึกษาความเป็นไปได้โครงการอสังหาริมทรัพย์ ก่อนเริ่มโครงการจริง เป็นการวิเคราะห์สิ่งต่างๆรอบด้าน เพื่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาโครงการ ลดความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น และเพื่อให้การพัฒนาโครงการเป็นไปในทิศทางที่เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการสูงสุด

เหตุผลที่ควรทำ Feasibility Study วิเคราะห์ศักยภาพที่ดิน

รู้ศักยภาพของที่ดิน

รู้ว่าที่ดินสามารถใช้ประโยชน์ไปในทางใดได้บ้าง สามารถกำหนดทิศทางในการพัฒนาที่ดินให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง

ใช้ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะสามารถทำได้ เกิดผลตอบแทนสูงสุด ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ

กำหนดรูปแบบ คาดการณ์ วางแผนได้

ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน เช่น ข้อมูลด้านการตลาด ข้อมูลด้านกฎหมาย และอื่นๆ ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ กำหนดรูปแบบโครงการที่ควรพัฒนาได้อย่างเหมาะสม

ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขี้น

การสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ จะทำให้ทราบได้ว่าควรพัฒนาที่ดินเป็นไปในทิศทางใด ควรตั้งราคาเท่าใด รูปแบบโครงการเป็นแบบใด ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาโครงการเป็นไปอย่างถูกต้อง ลดความผิดพลาดได้มาก

อสังหาริมทรัพย์หลายประเภท

บริการของเรา

 • รับทำ Feasibility วิเคราะห์ศักยภาพที่ดิน

  ศึกษาความเป็นไปได้โครงการอสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรร คอนโด โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ และ อสังหาริทรัพย์อื่นๆ จัดทำแผนธุรกิจเพื่อยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน โดยวิเคราะห์ด้านต่างๆ ดังนี้

 1. ศึกษาความเป็นไปได้ด้านทำเลที่ตั้ง รวมทั้งลักษณะทางกายภาพโครงการ (Physical Feasibility Study)
 2. ศึกษาความเป็นไปได้ด้านข้อกฎหมาย (Legal Feasibility Study)
 3. ศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด (Marketing Feasibility Study)
 4. ศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน (Financial Feasibility Study)
 • วางผังแบ่งแยกที่ดินเพื่อขาย

  จัดวางผังบ้านและอาคารตามข้อกำหนดกฎหมาย จัดล็อคแบ่งแยกที่ดินเพื่อขายให้ได้ขนาดตามความต้องการของลูกค้า

 1. วางผังโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามข้อกำหนดกฎหมาย
 2. จัดผังที่ดิน แบ่งล็อคที่ดินเพื่อขาย ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ ภายใต้ข้อกำหนดด้านกฎหมาย
 3. จัดผัง ออกแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่ในที่ดิน ออกแบบ Zoning เพื่องานด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และงานด้านการเกษตรกรรม ,อุตสาหกรรม
 • บริการออกแบบบ้านและอาคาร

  ออกแบบบ้านและอาคารทุกชนิดให้สวยงาม ตรงตามความต้องการของลูกค้า สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้

 1. ออกแบบบ้าน คอนโด อพาร์ทเม้นท์ โรงแรม และอื่นๆ
 2. เขียนแบบก่อสร้างเพื่อใช้ก่อสร้างจริง ยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน และยื่นขออนุญาตปลูกสร้างกับเทศบาล 
 3. จัดทำ BOQ ถอดแบบประมาณราคา บ้านและอาคารต่างๆ

ผลงานบางส่วน

ขอบเขตการให้บริการ

เราให้บริการรับศึกษาความเป็นไปได้เฉพาะโครงการอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น เช่น บ้านจัดสรร คอนโด อพาร์เม้นท์ โรงแรม รีสอร์ท บ้านเช่าต่างๆ เป็นต้น

ระยะเวลาในการจัดทำ

ระยะเวลาในการทำงานโดยประมาณ 30 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดความต้องการของลูกค้า ความยากง่ายของแต่ละงานด้วย

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมให้เรา
 1. เตรียมสำเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าตัวจริง และระวางที่ดิน(ถ้ามี)
 2. เตรียมสำเนารังวัดที่มีขนาดบุความยาวของที่ดินแต่ละด้าน (ถ้ามี จะสามารถวางผังได้ละเอียดยิ่งขึ้น ) หากไม่มีทางเราจะหาขนาดอ้างอิงกับระยะในโฉนด และระวางที่ดินโดยใกล้เคียงกับพื้นที่จริง
 3. แจ้งความต้องการของลูกค้าในเบื้องต้น รูปแบบโครงการ ,ต้องการทำเป็นรูปแบบเช่า หรือ ขาย เป็นต้น
สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
 1. คำแนะนำในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมและเป็นไปได้มากที่สุดในทำเลนั้นๆ
 2. ขนาด จำนวน ราคาขาย และรูปแบบอาคารที่ควรพัฒนา
 3. ทราบถึงลักษณะกลุ่มลูกค้าของโครงการ เช่น ไลฟ์สไตล์ กำลังซื้อ ความต้องการ ฯลฯ
 4. Cash Flow แสดงกระแสเงินสด รายรับ-จ่าย และกำไรจากการพัฒนาโครงการ ในรูปแบบ GPM / NPM / IRR / NPV / ROI / ROE  ฯลฯ
 5. เล่มรายงานพร้อมไฟล์สรุปประเด็นเพื่อเป็นแนวทางตัดสินใจในการพัฒนาโครงการ
 6. เล่มรายงานนี้สามารถนำไปประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินได้

ลูกค้าที่ไว้วางใจเรา