การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

การจัดตั้งนิติบุคลบ้านจัดสรร

การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร มีหลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการ โดยสรุป ดังนี้

  1. จะต้องครบกําหนดระยะเวลาที่ผู้จัดสรรที่ดินรับผิดชอบการบํารุงรักษา สาธารณูปโภคที่ได้แจ้งไว้กับคณะกรรมการจัดสรรที่ดินแล้ว
  2. ผู้จัดสรรที่ดินแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายในโครงการรวมตัวกัน ดําเนินการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ภายในกําหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 180 วัน โดยในหนังสือแจ้งต้องแนบบัญชีทรัพย์สินที่ผู้จัดสรรที่ดินจะโอนให้แก่นิติบุคคลไปด้วย
  3. ผู้จัดสรรที่ดินประกาศการแจ้งให้จัดตั้งนิติบุคคล ในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วัน และปิดประกาศสําเนาหนังสือแจ้งให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรทราบในที่เปิดเผย ณ ที่ดิน จัดสรร
  4. ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจัดประชุมเพื่อลงมติให้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เห็นชอบ ข้อบังคับ และแต่งตั้งตัวแทนไปขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลกับเจ้าหน้าที่

โดยมติ ทั้ง 3 เรื่องดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนแปลงย่อย ตามแผนผังโครงการจัดทําและดูแลสาธารณูปโภค รวมทั้งสามารถรวมตัวกันจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้าน จัดสรร เพื่อรับโอนสาธารณูปโภคต่าง ๆ ไปจัดการดูแลกันเอาได้

Landy Estate รับทำ Feasibility Study ศึกษาความเป็นไปได้โครงการอสังหาริมทรัพย์ วิเคราะห์ศักยภาพที่ดิน สำรวจตลาดอสังหาฯ ให้คำปรึกษาการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรร คอนโด อพาร์ทเม้นท์ และอสังหาฯอื่นๆ

Share

ปรึกษาการลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาฯ