กฎหมายที่กลับรถในโครงการจัดสรร

การทำหมู่บ้านจัดสรร ต้องเข้าเงื่อนไขต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด ถนนที่เป็นปลายตันลึกเกิน 50 เมตร ต้องทำที่กลับรถไว้ด้วยตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ถนนที่เป็นปลายตัน ต้องทำที่กลับรถดังนี้

1.ถนนปลายตันที่ยาวตั้งแต่ 50-100 เมตร ให้จัดทำที่กลับรถบริเวณสุดปลายตันนั้น

ที่กลับรถปลายตัน

2. ถนนปลายตันที่ยาวตั้งแต่ 100 เมตร ให้จัดทำที่กลับรถทุกระยะ 100 เมตร แต่หากถนนนั้นมีระยะเศษไม่ครบ 100 เมตร จะต้องทำที่กลับรถตามเงื่อไขดังนี้

  • หากระยะตั้งแต่จุดที่ครบ 100 เมตร ไปจนถึงปลายตันของถนนมีระยะไม่เกิน 50 เมตร ให้จัดทำที่กลับรถบริเวณปลายตันของถนน โดยไม่ต้องทำจุดกลับรถทุกระยะ 100 เมตร
ที่กลับรถปลายตัน
  • หากระยะตั้งแต่จุดที่ครบ 100 เมตร ไปจนถึงปลายตันของถนนมีระยะเกิน 50 เมตร ให้จัดทำที่กลับรถทั้งในบริเวณที่ครบ 100 เมตร และให้ทำที่กลับรถบริเวณปลายตันของถนนด้วย
ที่กลับรถปลายตัน 3

ที่กลับรถ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ดังนี้

กรณีเป็นวงเวียน ต้องมีรัศมีความโค้งวัดจากศูนย์กลางถึงกึ่งกลางถนน ไม่ต่ำกว่า 6 เมตร และผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร

ที่กลับรถวงเวียน Landy Estate อสังหาริมทรัพย์

กรณีเป็นรูปตัว T ต้องมีความยาวสุทธิของไหล่ตัวที ด้านละไม่ต่ำกว่า 5 เมตร ทั้ง 2 ด้าน และผิวจราจรกว้างไม่ต่ำกว่า 4 เมตร

ที่กลับรถรูปตัว T-Landy Estate

กรณีเป็นรูปตัว L ต้องมีความยาวสุทธิของขาแต่ละด้านไม่ตำกว่า 5 เมตร และผิวจราจรกว้างไม่ต่ำกว่า 4 เมตร

ที่กลับรถรูปตัว L- Landy Estate อสังหาริมทรัพย์

กรณีเป็นรูปตัว Y ต้องมีความยาวสุทธิของแขนตัววาย ด้านละไม่ต่ำกว่า 5 เมตร ผิวจราจรกว้างไม่ต่ำกว่า 4 เมตร มุมตัววายต้องไม่เล็กกว่า 120 องศา

ที่กลับรถรูปตัว Y -Landy Estate

ที่มา :  https://asa.or.th

Landy Estate รับทำ Feasibility Study ศึกษาความเป็นไปได้โครงการอสังหาริมทรัพย์ วิเคราะห์ศักยภาพที่ดิน สำรวจตลาดอสังหาฯ ให้คำปรึกษาการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรร คอนโด อพาร์ทเม้นท์ และอสังหาฯอื่นๆ

Share

ปรึกษาการลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาฯ